ขั้นตอนการอบรมทําใบขับขี่ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์กรมขนส่ง

209

บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้มรการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

 1. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning
 2. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน
 3. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอต่อใบขับขี่ออนไลน์

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com
 2. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม”
 3. กรอกข้อมูล และเลือก “ขั้นตอนต่อไป”
 4. ดูวิดีโอการอบรมที่เลือก ระหว่างการชมวิดีโออบรม จะมีให้ตอบคำถาม 3 ข้อ
 5. เมื่อดูวิดีโอจบ ให้เลือก “กรอกข้อมูล”
 6. กรอกข้อมูล ยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 7. กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วเลือก “เสร็จสิ้นการอบรม”
 8. ตรวจสอบผลได้ทันที โดยเลือกที่ “ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์”
 9. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและเลขที่ใบอนุญาตขับรถ เลือก “ตรวจสอบสถานะ”

การจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์

สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ได้ 3 ช่องทางดังนี้

 • จองผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการ iOS Link: https://apple.co/2GIHARd
 • จองผ่านแอปพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการ Android Link: http://bit.ly/2IkLpyO
 • จองผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

เปิดให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรมและผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น ส่วนการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ยังงดให้