โครงการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรคนจน)

398

โครงการลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (บัตรคนจน) กระทรวงการคลัง ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 5 กันยายน ถึง 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นเวลา 45 วัน โดยมีช่องทางลงทะเบียนดังนี้

ช่องทางลงทะเบียนออนไลน์

 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ไม่เป็นบุคคล ดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
 4. รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตร และตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 6. อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ผู้ลงทะเบียนจะแบบออกเป็น 2 แบบคือ

1. กรณีผู้ลงทะเบียนแบบไม่มีครอบครัว ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียน กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

2. กรณีผู้ลงทะเบียนแบบมีครอบครัว กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน และเลือกหน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ พร้อมเตรียมเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน เอกสารที่ต้องเตรียมคือ

  • บัตรประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
  • สำเนาบัตรประชาชน (คู่สมรส) พร้อมลงรายมือชื่อ
  • สำเนาบัตรประชาชน (บุตร) พร้อมลงรายมือชื่อ

***กรณีที่คู่สมรสหรือบุตรไปแสดงตัวด้วยที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประชาชนไม่ต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนไป